วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์เป็นเอกสารที่ […]

ส่วนเนื้อความ

ส่วนเนื้อความส่วนเนื้อความ (Text) คือส่วนที่เป็นเนื้อหา […]

References or Bibliography

ส่วนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรมส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณาน […]