Thesis Thailand

รวบรวมข้อมูล สาระความรู้ไว้ที่นี่

บทความ

Blog
thesisthailand

สถิติสำคัญต่อชีวิตเราอย่างไร

สถิติ คือ ตัวเลขต่าง ๆ ที่ได้มีการรวบรวมขึ้นเพื่อบอกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะบางสิ่งบางอย่างที่สามารถแสดงออกเป็นตัวเลขได้ สถิติมีบทบาทที

Read More »
Blog
thesisthailand

7เทคนิคในการเขียนบทที่ 1

ภูมิหลัง ต้องเขียนเหตุผลของปัญหาที่จะทำวิจัยในภาพกว้าง หรือไกลสิ่งนั้นเข้าสู่ จุดที่ทำวิจัยหรือใกล้สิ่งนั้น (ควรมีเอกสารอ้างอิงของอาจารย์ภาควิชา/คณะที

Read More »
Blog
thesisthailand

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การเขียนบทที่ 5 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในบทนี้เป็นการย่อความในส่วนที่เป็นผลของการวิจัย ที่มาจากบทที่ 4 และที่สำคัญมากก็คือ วิธีการอภิปรายผล เพราะเป็น

Read More »
Blog
thesisthailand

5 เทคนิคการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ

การทำวิจัยมีขั้นตอนสำคัญมากตอนหนึ่งก็คือ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ต้องมีคุณภาพ มิฉะนั้น ข้อมูลที่ได้ก็เละเทะ (เปรียบได้กับขยะ)ขั้นต่อมานำข้อมูลมาวิเ

Read More »
Blog
thesisthailand

4 เทคนิคการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย (รวมถึงการค้นคว้าอิสระ = Independent Stydy หรือวิทยานิพนธ์ =Thesis หรือ ดุษฎีนิพนธ์ = Dissertation) ที่มีคนทำไว้แล้ว และมีส่วนเกี่ยวพันธ์หรือ

Read More »
Blog
thesisthailand

4เทคนิคการเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่จะทำ ผู้วิจัยจะต้องค้นคว้าให้ได้มากพอสมควร เพื่อไม่ให้การวิจัยไปซ้ำซ้อนกับงานวิจัยของคนอื่น หรือช่วยให้การท

Read More »
Blog
thesisthailand

3 เทคนิคการเขียนสรุป

3 เทคนิคการเขียนสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 1. เป็นการกล่าวถึงจุดมุ่งหมาย(หรือหัวข้ออื่น ๆ ด้วย) และสรุปผลการวิจัย ซึ่งย่นย่อมาจากบทที่ 4 (หากจะอ่านผ

Read More »
Blog
thesisthailand

10 เทคนิคในการทบทวนวรรณกรรม

ระบุประเด็นที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน ระบุแหล่งข้อมูลในการรวบรวมวรรณกรรมต่างๆ คัดเลือกวรรณกรรมที่ต้องการ อาทิ หนังสือ วารสารวิชาการ รายงานการ วิจัย ฯลฯ

Read More »
Blog
thesisthailand

2ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ

การวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์โดยมีรายละเอียดดังนี้ การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการวิจัย

Read More »
Blog
thesisthailand

หลักการเขียนบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นหนึ่งของ การวิจัย ซึ่งใช้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงระดับคุณภาพของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆได้ เ

Read More »
Blog
thesisthailand

แนวทางการเขียนบทความวิจัย

มีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในรายงานวิจัยที่ต้องการนําเสนอ การกำหนดโครงร่าง การจัดลําดับความคิด การเรียบ เรียงเนื้อ อหาสาระ ควรทิ้งช่วงห่าง 1-2 สัปดาห์ และ

Read More »
Blog
thesisthailand

การเขียนบรรณานุกรม

บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนสำคัญที่สำคัญของการเขียนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย หรือที่เราเห็นกันมากก็

Read More »
Blog
thesisthailand

ให้บริการคำปรึกษาการทำ วิจัย วิทยานิพนธ์

ให้บริการคำปรึกษาการทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ แบบใกล้ชิด ครบวงจร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครอบคลุมทุกส่วนประกอบ และกระบวนการทำวิจัย โดยแบ่

Read More »
Blog
thesisthailand

การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาแนวคิด หลักการหรือทฤษฎีการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา หรือภูมิหลัง หรือหลักการและเหตุผล เพื่อเล่าให้ผู้อ่านทราบถ

Read More »
Blog
thesisthailand

3เรื่องที่ต้องรู้ในการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

เป็นการกล่าวถึงจุดมุ่งหมาย(หรือหัวข้ออื่น ๆ ด้วย และสรุปผลการวิจัย ซึ่งยนย่อมา จากบทที่ 4 (หากจะอานผลงานวิจัยที่สั้นกว่านี้ก็คืออ่านในบทคัดย่อ สิ่งที

Read More »
Blog
thesisthailand

3เคล็ดลับการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

การทำวิจัยคือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีแบบแผนชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น project สำหรับระดับ ม.ปลาย/ป.ตรี/ป.โท หรือ ป.เอก เราก็ต้องมีการวางแผนก่อนที่จ

Read More »
Blog
thesisthailand

การเขียนบทคัดย่อ

ย่อหน้าที่ 1 ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)ย่อหน้าที่ 2 อธิบายถึงวิธีการวิจัย (Research Method) ซึ่งควรครอบคลุมแบบแผนการวิจัยย่อหน้าที่ 3

Read More »
Blog
thesisthailand

เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับเงินสนับสนุน”

หาให้เจอ หาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยมีทั้งงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย และ งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ วช. สกอ. สกว. และหน่วยงานอื่น ๆ หรือการสืบค้น จากเครือข่

Read More »
Blog
thesisthailand

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเป็นหัวข้อแรกของบทนำ มีจุดประสงค์เพื่อบอกถึงปัญหาการวิจัยครั้งนี้ คือ อะไร1.1 รู

Read More »
Blog
thesisthailand

ลักษณะของสมมติฐานวิจัยที่ดี

ลักษณะของสมมติฐานวิจัยที่ดีการเขียนสมมติฐานนั้น ผู้วิจัยต้องมีอุปกรณ์ของความคิดและข้อเท็จจริงต่างๆ มากพอเพื่อที่ให้ สมมติฐานแต่ละข้อมีอำนาจในการพยากรณ

Read More »
Blog
thesisthailand

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยแนวคิด หลักการหรือทฤษฎีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย ถ้า

Read More »
Blog
thesisthailand

หลักการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)

Abstract หมายถึง ข้อความที่สามารถบอก ส่วนประกอบพื้นฐานของงานได้อย่างถูกต้องและ รวดเร็ว ทำให้ผู้อ่านทราบความน่าสนใจของงานเพื่อ ตัดสินใจให้อ่านงานหลัก (

Read More »
Blog
thesisthailand

โครงการวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะตามหลักการ Seven C’s ดังนี้

ความถูกต้อง (Correctness) ความมีเหตุผล (Cogency) ความชัดเจน (Clarify) ความสมบูรณ์ (Completeness) กะทัดรัด (Concise) ความสม่ำเสมอ (Consistency) ความสัม

Read More »
Blog
thesisthailand

บทความวิจัย คือ การเขียนแบบวิชาการ (Academic Writing) มีลักษณะสำคัญ 13

ประการ คือ (Prasitratasin, 2009)1) เขียนโดยนักวิชาการ (Scholars) เพื่อนัก วิชาการอื่นๆ2) เรื่องที่เขียนเป็นเรื่องที่ชุมชนวิชาการ (Academic Community)

Read More »