Thesis Thailand

รวบรวมข้อมูล สาระความรู้ไว้ที่นี่

บทความ

การเขียนบทคัดย่อ

การเขียนบทคัดย่อบทคัดย่อ (Abstract) หมายถึง ส่วนที่แสดงเนื้อหาสำคัญของเอกสาร หรือรายงานการวิจัย แบบย่อ โดยทั่วไปมักจะเขียนอยู่ต่อจากชื่อเรื่อง หรืองาน

Read More »

เลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดี

เลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดีหลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อปัญหา ผู้วิจัยควรทราบหลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อวิจัย เพื่อที่จะเลือกหัวข้อปัญหาการวิจัยที่ดีและเหมาะ

Read More »

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework )

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework ) หมายถึง แนวคิดของผู้วิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร ตาม ที่ใช้ศึกษาในการวิจัย

Read More »

การเขียนบทความเชิงวิชาการ

ส่วนที่ 4เนื้อเรื่อง (Body) วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการ2.1. วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการมีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะต้องกา

Read More »

108 การสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา

108 การสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาการทำงานวิจัยแต่ละครั้งนักศึกษาที่เป็นผู้วิจัยมือใหม่อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษา และควรจะทำอย่างไร

Read More »

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Supervisor)

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและวิทยานิพนธ์รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์20 ธ.ค. 2553 08:00 น. การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Supervisor) ทั้งที่เป็

Read More »

เยียนโปสเตอร์งานวิจัย อย่างไรให้ดูดี

เยียนโปสเตอร์งานวิจัย อย่างไรให้ดูดีมีนักศึกษาเข้ามาสอบถามเรื่อง การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัย ด้วยความสงสัยว่าทำยังไงถึงจะสวย … คำถามยากมาก ที่ว่าสวยคือ

Read More »

ขู่ขึ้นแบล็กลิสต์ จ้างทำวิจัยให้ไล่ออก

ขู่ขึ้นแบล็กลิสต์ จ้างทำวิจัยให้ไล่ออก ที่ประชุมอธิการบดีฯมีมติให้ไล่ออกหากพบนักศึกษาจ้างทำ-คัดลอกวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไ

Read More »

รับทำวิจัย

ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656 บริษัท THESIS IN TH จำกัด รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับจ้างทำวิจัย ราคานักศึกษา รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับจ้างทำวิจัย ดุ

Read More »

รับสอนทำบทความวิจัยและวิชาการ

รับสอนทำบทความวิจัยและวิชาการ“บทความทางวิชาการ” หรือ Academic article นั้น หมายถึง งานเขียนวิชาการซึ่งมีการวิเคราะห์ประเด็น ตามหลักวิชาการ โดยมีการสำร

Read More »

เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาส

Read More »

โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร” กิจกรรม พัฒนาการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ

โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร” กิจกรรม พัฒนาการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ หัวข้อหลัก 1 : ศึกษาตัวอย่างบทความวิชาการ/ วิเคราะห์โครงสร้างและอง

Read More »

โครงสร้างของบทความวิชาการ

1.1 โครงสร้างของบทความวิชาการ บทความวิชาการทั่วไปเป็นการนำเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างที่เป็นแก่นดังนี้ หัวข้อเรื่องชื่อผู้เขียน คำนำ หรือ ความน

Read More »

การเขียนบทความ

การเขียนบทความบทความวิชาการ (academic article) เป็นข้อเขียนเชิงสาระที่ผู้เขียนตั้งใจหยิบยกประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาก

Read More »

จบการศึกษาได้ เหมือนบุคคลที่ลงมือทำงานวิทยานิพนธ์เอง

รับทำวิทยานิพนธ์ จบการศึกษาได้ เหมือนบุคคลที่ลงมือทำงานวิทยานิพนธ์เองความสะดวกสบายนั้นเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็อยากจะได้รับ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม แม้แต่กร

Read More »

9 Check ก่อนตัดสินใจจ้างร้าน รับทำวิทยานิพนธ์ หรือ รับทำspss

9 Check ก่อนตัดสินใจจ้างร้าน รับทำวิทยานิพนธ์ หรือ รับทำspssการจ้างที่ท่านลูกค้ามีความจำเป็นต้องจ้างร้านรับทำวิทยานิพนธ์ หรือร้านรับทำวิจัย อาจมีมากมา

Read More »

รับทำธีสิสมีอยู่จริง ทุกคนรู้ โลกรู้ : ทำไมการจ้างทำวิทยานิพนธ์ยังคงอยู่ในสังคมไทย?

รับทำธีสิสมีอยู่จริง ทุกคนรู้ โลกรู้ : ทำไมการจ้างทำวิทยานิพนธ์ยังคงอยู่ในสังคมไทย? IS ธีสิส รายงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ใครต่อใครเสีย

Read More »

เคล็ดลับการเขียนบทตวามวิจัย

เคล็ดลับการเขียนบทตวามวิจัยความเป็นมาและความสำคัญ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดทำ หรือการจัดพิมพ์ของแหล่งเผยแพร่ อ่านคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความที่เจ้

Read More »

การเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้

การเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้ บทความวิจัย (Research article)บทความวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวน

Read More »

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ แนวทางและขั้นตอนที่สำคัญในการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1 หลังจากที่ได

Read More »

หลายท่านที่เป็นนักวิจัยมือใหม่ที่จำเป็นที่จะต้องเขียนบทความวิชาการเพื่อนำเสนอ

หลายท่านที่เป็นนักวิจัยมือใหม่ที่จำเป็นที่จะต้องเขียนบทความวิชาการเพื่อนำเสนอส่งตีพิมพ์ให้กับวารสารทางวิชาการต่างๆ นั้นประสบปัญหาในการที่จะเขียนอ้างอิ

Read More »

การเขียนบทความทางวิชาการ

การเขียนบทความทางวิชาการ ลักษณะสำคัญของบทความทางวิชาการ ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ จำเป็น เช่น การจัดลำดับหัวข้อ การยกตัวอย่างที่เหมาะสม การใช้ภาษา

Read More »

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ : #หนึ่งบทความวิชาการคือหนึ่งบทเรียนในตำราหรือหนังสือ

สมรรถนะตั้งต้นของความสามารถในการเขียนตำราหรือหนังสือทางวิชาการบทความวิชาการ เป็นข้อเขียนทางวิชาการที่อยู่ระหว่าง 8-15 หน้ากระดาษ เพื่อนำเสนอแง่คิด มุม

Read More »

รูปแบบการเขียนบทความ

รูปแบบการเขียนบทความ การพิจารณาบทความวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา มีนโยบายรับพิจารณาบทความหรือข้อเขียนในสาขานิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์และการโฆษ

Read More »